คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_______________________________________________________________________________________________________


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564 ชื่อโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๔ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน ผู้รับผิดชอบโครงการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 2. หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ กำหนดให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด/อำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)และเทศบาลตำบล(ทต.) อย่างน้อย ๕๐ คน ต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการติต่อสื่อสาร และการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์(Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดตั้ง ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้บูรณาการร่วมกับอำเภอปราสาท/เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอปราสาท ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๖๗ (๔) การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิด อุบัติเหตุ หรือเหตุ อื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS ) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ขึ้น 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๓.๑ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.๒ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๓ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ๓.๔ เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร จำนวน 50 คน ๕. สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ ๕.๑ สถานที่ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๕.๒ วันที่ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๓ วัน ๖. วิธีดำเนินการ ๖.๑ ประชุมหารือชุดขับเคลื่อนจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อกำหนดแผนการฝึกอบรมฯ ๖.๒ ทำบันทึก MOU ข้อตกลงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปราสาท ๖.๓ เขียนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการ ๖.๔ สำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบ้านไทร ๖.๕ เสนอโครงการ ๖.๖ ประสานขอรับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตำรวจ โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่มีความเหมาะสมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการบรรยาย การอภิปราย การสาธิต การฝึกภาคปฏิบัติ การฝึกในสถานที่จำลอง ๖.๗ จัดเตรียมสถานที่ ๖.๕ ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนโครงการฯ ๖.๖ รายงานผลการดำเนินโครงการให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอทราบ ๗. งบประมาณ ๗.๑ งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่บูรณาการโครงการ ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย ๗.๒ งบประมาณรายจ่ายของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร (นอกเหนือจาก MOU) ๕๔,๘๕๐.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย รวมงบประมาณ 84,850.- บาท (แปดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ตั้งไว้ใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินการ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิด ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานตามโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 หน้า 35 ข้อ 13) จำนวน ๘๕,๕๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย (ผนวก ก.) ๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๘.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ และมาตรฐานเดียวกัน ๘.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่ เมื่อเกิดสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน จากสาธารณภัย ๘.๓ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4455-8995  
  Mail: bansaiprasat64@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.