คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
_______________________________________________________________________________________________________
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 

กฏหมายและระเบียบต่างๆ เอกสารแนบ

พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2543 // เอกสารแนบ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 // เอกสารแนบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่// เอกสารแนบ

ระเบียบกระทรวงมหาไทยเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น// เอกสารแนบ 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ // เอกสารแนบ

กฏบัตรตรวจสอบภายใน // เอกสารแนบ 

พระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล // เอกสารแนบ

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 // เอกสารแนบ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 // เอกสารแนบ

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 // เอกสารแนบ

พระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 // เอกสารแนบ

พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด(แบับที่9) พ.ศ.2547 // เอกสารแนบ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 // เอกสารแนบ

ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 // เอกสารแนบ


 
 
 
 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4455-8995  
  Mail: bansaiprasat64@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.