คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
_______________________________________________________________________________________________________
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างพื้นฐานถ้วนหน้า เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1.ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำอุปโภคบริโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน
2.ส่งเสริมสนุบสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
3.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถึชีวิตที่ดีงาม
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวังรักษามาตรฐาน มีอาหารปลอดภัย
5.ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารการจัดการภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
6.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่
7.ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
8.สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ พร้อมส่งเสริมการใช้พลังานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
1.ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคการก่อสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
3.การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงสวนธารณะรักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ำลำคลอง จัดให้มีระบบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4.การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมกิจการด้านศาสนา
5.การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากรพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
7.สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

******************************************** 

 

ข้อมูลติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ …..

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร

หมู่ที่ 2 บ้านหนองทนง ตำบลบ้านไทร 

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

เบอร์โทรศัพท์ 044-558995 

e-mail : Bansaiprasat64@gmail.com 

www. Bansaiprasat.go.th

*******************************************  

 
 
 
 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4455-8995  
  Mail: bansaiprasat64@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.